***** เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดยนายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และคณะกรรมการประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำหลักคิด หลักปฏิบัติมาบูรณาการในการบริหารจัดการและจัดกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ติดต่อเรา