*****เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคมได้จัดกิจกกรรมวันไหว้ครูนำโดยนายพุฒิเมธ พวงจันทึก*** ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ครูและบุคลาการทางการศึกษาทุกท่าน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

ติดต่อเรา