*****เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นำโดยนายพุฒิเมธ พวงจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม และคณะครู เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาและร่วมกันพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถนำหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ติดต่อเรา