นายพุทธา  แรกเรียง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางทิพย์ประภา  สมบูรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนางรัชนู  นามเรืองศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวกนกวรรณ  โจระสา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวสุพรรษา  ไตรรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายจักรพงษ์  หมิ่งทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานายวิศวะ  แรกเรียง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ –
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 
นายภัคพล  วนาสน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

ติดต่อเรา