ผู้บริหารโรงเรียน


 


หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

นายพุทธา  แรกเรียง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายศรายุทธ  สุดเต้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางปณิตา  ผ่าผล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายอุทัย  สีหานาม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางรัชนู นามเรืองศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางสาวอัญญารัตน์  ไชยรักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางทิพย์ประภา  สมบูรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพรรษา  ไตรรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกนกวรรณ  โจระสา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวดรุณีย์  มีธรรม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายวิศวะ  แรกเรียง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ –


ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางนารีรัตน์  สีหานาม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางกรรณิการ์  จันทะบุตร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางจริยาวดี  พลีดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอ่อนภาพร  แน่นอุดร
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภาระกิจ


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสมพาน  แฝงกลิ่น
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายจักพงษ์  หมิ่งทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายภัคพล  วนาสน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายธนภูมิ  จันคะนา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

นายปรีชาพล ธิมาทา
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป(งานสอน)


ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางกนกวรรณ  ดีอำมาตย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ติดต่อเรา