คณะกรรมการสถานศึกษา


นางรัตนา ธิมาทา
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

นายเทวินทร์  โตไทยะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อเรา