✍️วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคุณรัตนา ธิมาทา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
ติดต่อเรา