✍️วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม โดยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิเชียร จันทะบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตร “การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วินัยและการรักษาวินัย เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวดาคอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี🥰
ติดต่อเรา