✍️วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ได้รับการแนะแนวสัญจรจากสาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าร่วมแนะแนวสัญจรในครั้งนี้
#โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม โรงเรียนดี😘 เรียนฟรี 😘ใกล้บ้าน 👌
#ติดตามภาพกิจกรรมของเราได้ที่ https://www.facebook.com/NasamaiSchool
ติดต่อเรา