วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม โดยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิเชียร จันทะบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการประชุมการซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปของการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 🥰
โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม โรงเรียนดี😘 เรียนฟรี 😘ใกล้บ้าน 👌
ติดต่อเรา