✍️วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566 อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการปลูกต้นกล้าสร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลตระการพืชผล
✍️ซึ่งจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งเหตุฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน (อสร.) มีองค์ความรู้และฝึกทักษะ สามารถดูแลช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนชุดปฏิบัติการแพทย์ไปถึงอย่างทันท่วงที เป็นการลดอัตราความสูญเสียชีวิตหรือทุพลภาพของผู้ประสบเหตุ หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น
ติดต่อเรา