✍️ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม นำโดยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิเชียร จันทะบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูที่ได้รับมอบหมาย ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตามโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP Center อบจ.อุบลราชธานี ในวันที่ 6 สิงหาคม 2566 🌟

✍️โดยดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ตามโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 🌟

👉เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พัฒนาศักยภาพผู้เรียนพัฒนางานด้านวิชาการ และเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป 🌟

ติดต่อเรา