✍️โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เข้าร่วมโครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

✍️โดยนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุ จังหวัดอุบลราชธานี มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง สถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น แนวทางการป้องกันและช่วยเหลือสตรีตั้งครรภ์ไม่พร้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับ เอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความรู้ด้านสิทธิเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ พร้อมกิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรม

✍️ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ เพื่อคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งให้เกิดกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมภาคีและเครือข่ายบูรณาการงานอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหา อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

#โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม โรงเรียนดี😘 เรียนฟรี 😘ใกล้บ้าน 👌

#ติดตามภาพกิจกรรมของเราได้ที่ https://www.facebook.com/NasamaiSchool

ติดต่อเรา