✍️โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2566 โดยครูทิพย์ประภา สมบูรณ์ ครูกนกวรรณ ดีอำมาตย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

✍️นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ Otop Center อบจ.อุบลราชธานี โดยมีนักเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ทั้ง 12 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

✍️ด้วยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2566 โดยเชิญวิทยากรจาก Hybrid Success นำโดย นายวิลาศ คำมีแก่น พร้อมคณะวิทยากรชาวต่างชาติ มาให้ความรู้ เกี่ยวกับ lce Breaking กิจกรรมฐาน และกิจกรรม Fancy night party and talent show และวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ก็มีกิจกรรมฐานต่างๆ และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม

✍️ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมทักษะแก่นักเรียนที่มีความสามารถ และสนใจด้านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป

#โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม โรงเรียนดี😘 เรียนฟรี 😘ใกล้บ้าน 👌

#ติดตามภาพกิจกรรมของเราได้ที่ https://www.facebook.com/NasamaiSchool

ติดต่อเรา