✍️วันที่ 22 มิถุนายน 2566 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม นำโดยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิเชียร จันทะบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในหลักสูตร การวิเคราะห์SWOT ANALYSIS เพื่อจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 🥰ณ ห้องประชุมสภาอบจ.อุบลราชธานี ชั้น 3 ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่เป็นปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ต่อการดำเนินงานภายในองค์กร

👉ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ในครั้งนี้จะนำไปเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 – 2569 รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

#โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม โรงเรียนดี😘 เรียนฟรี 😘ใกล้บ้าน 👌

#ติดตามภาพกิจกรรมของเราได้ที่ https://www.facebook.com/NasamaiSchool

ติดต่อเรา