✍️ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566 บรรยากาศการเลือกกิจกรรมชุมนุม ในคาบเรียนสุดท้ายของวันนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพ 💙🤍โดยมีนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิเชียร จันทะบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนทุกคน ร่วมกิจกรรม ณ อาคารกีฬาเอกประสงค์ (โดม)💙🤍

#โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม โรงเรียนดี😘 เรียนฟรี 😘ใกล้บ้าน 👌

#ติดตามภาพกิจกรรมของเราได้ที่ https://www.facebook.com/NasamaiSchool

ติดต่อเรา