✍️วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษา นายพุฒิเมธ พวงจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม นำโดย ว่าที่ ร.ต. สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ได้เยี่ยมชม ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 🙏

ติดต่อเรา