วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 นายพุฒิเมธ พวงจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม
โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั่วประเทศ จำนวน 9 แห่ง ที่ผ่านการประเมิน
เข้าพิธีรับป้ายและเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กทม.

ติดต่อเรา