วันที่ 27 สิงหาคม 2565 นายพุฒิเมธ พวงจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม
เข้ารับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (สบอท.) ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

ติดต่อเรา