📣 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ขอแสดงความยินดี
กับ นักเรียนที่เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 21 – 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565👏ดังนี้
✍️ ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันการประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3
– เด็กหญิงภาวินี บัตรจันทร์
– เด็กหญิงชิดชนก อินลี
– เด็กหญิงกชภร แก้ววิหค
✍️ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
– เด็กหญิงปวันรัตน์ รามกิจ
– เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญมาศ
– เด็กหญิงธมลวรรณ ถายะพงค์
✍️ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครูทุกท่าน นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ทุกคน
ที่อำนวยการสนับสนุน ส่งเสริม และให้กำลังใจตลอดระยะเวลาการฝึก และการแข่งขันในครั้งนี้ 🙏
ติดต่อเรา