🙏พิธีไหว้ครู โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม🙏
🙏วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
เพื่อแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือเป็นครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ และพร้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้
ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ต่อไป
🙏โดยมีนายพุฒิเมธ พวงจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู
และได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน พร้อมทั้งมอบรางวัลและทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 🙏
 
ติดต่อเรา