✍️โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ขอแสดงความยินดี
กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โครงการมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ โรงเรียนพิบูลมังสารหาร ในรายการดังต่อไปนี้
1. การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับ ม.ต้น
🔹ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 👍
– เด็กหญิงภาวินี บุตรจันทร์
– เด็กหญิงกชภร แก้ววิหค
– เด็กหญิงชิดชนก อินลี
และ เด็กหญิงนันธิดา วงเวียน
🥰เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป
2. การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.ต้น
🔹ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 👍
– เด็กหญิงปวันรัตน์ รามกิจ
– เด็กหญิงจินตหรา แก้ววงษา
– เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญมาศ
🥰เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป
🔸และรายการอื่น ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขัน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป
  
ติดต่อเรา