นายภัคพล  วนาสน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
วิชาเอก เกษตร

 

ติดต่อเรา