นางทิพย์ประภา  สมบูรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

นายศรายุทธ  สุดเต้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ

นางกนกวรรณ  ดีอำมาตย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

 

ติดต่อเรา