นางทิพย์ประภา  สมบูรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายศรายุทธ  สุดเต้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกวรรณ  ดีอำมาตย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

ติดต่อเรา