นายจักรพงษ์  หมิ่งทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา

นายธนภูมิ  จันคะนา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
วิชาเอก พลศึกษา

ติดต่อเรา