นายพุทธา  แรกเรียง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาเอก สังคม

นางสมพาน  แฝงกลิ่น
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ธุรกิจ

นางสาวอ่อนภาพร  แน่นอุดร
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภาระกิจ
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายปรีชาพล  ธิมาทา
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป(งานสอน)
วิชาเอก การท่องเที่ยว

ติดต่อเรา