นายพุทธา  แรกเรียง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสมพาน  แฝงกลิ่น
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอ่อนภาพร  แน่นอุดร
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภาระกิจ

ติดต่อเรา