นางสาวสุพรรษา  ไตรรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์

นางปณิตา  ผ่าผล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก เคมี

นายอุทัย  สีหานาม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์

นางนารีรัตน์  สีหานาม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา

นางจริยาวดี พลีดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก เคมี

ติดต่อเรา