นางสาวสุพรรษา  ไตรรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปณิตา  ผ่าผล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายอุทัย  สีหานาม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางนารีรัตน์  สีหานาม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางจริยาวดี พลีดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางจีรภาวีร์  เป็นมงคล
ตำแหน่ง ครู 

ติดต่อเรา