นางรัชนู  นามเรืองศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอัญญารัตน์  ไชยรักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางกรรณิการ์  จันทะบุตร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ติดต่อเรา