นางรัชนู  นามเรืองศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิชาเอก คณิตศาสตร์

นางสาวอัญญารัตน์  ไชยรักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
วิชาเอก คณิตศาสตร์

นางกรรณิการ์  จันทะบุตร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์

ติดต่อเรา