นางสาวกนกวรรณ  โจระสา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิชาเอก แนะแนว 

นางสาวดรุณีย์  มีธรรม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาไทย

ติดต่อเรา