โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม

*****โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2535 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านนาสะไม ได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลนาสะไม ให้ใช้พื้นที่ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 45 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา โดยนายสุนทร สุขบุญ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา  ในขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งร่วมกับชุมชนได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นจำนวน  2  หลัง  มีนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม. 1 จำนวน  30 คน จัดการเรียนการสอน โดยคณะครูจากโรงเรียนพนาศึกษา

*****ปีการศึกษา  2537  โรงเรียนพนาศึกษาแยกไปขึ้นจังหวัดอำนาจเจริญ  จึงได้มอบหมายการดูแลสาขาให้โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2537  และกรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศชื่อว่าโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม  เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2540 จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามแผนการจัดการเรียน   2- 2 -2  รวม  6  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  244 คน โดยนายสมาน มโนเอื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนอีกตำแหน่งหนึ่ง

*****วันที่  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2551  โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ได้ย้ายโอนสังกัดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

ปัจจุบัน มีนายเทวินทร์  โตไทยะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  265  คน ผู้บริหาร 2 คน ข้าราชการครู 18 คน ผู้ช่วยครู 1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 คน พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างสอน) 1 คน นักการ ภารโรง 2 คน  พนักงานขับรถ 1 คน แม่บ้าน 1 คน

 เทียน   หมายถึง แสงสว่าง ปัญญา

หนังสือ หมายถึง ความรู้

ดอกบัว หมายถึง สัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี

ดอกติ้ว หมายถึง ดอกไม้ประจำโรงเรียน สัญลักษณ์แทนความ อดทน ความมานะพยายาม ดอกติ้วจะออกดอก    ในช่วง หน้าแล้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม เป็นสัญลักษณ์  บอกใกล้วันนักเรียน ม.3 และ ม.6 จะจบจากสถานศึกษา

 สีฟ้า หมายถึง มีวิสัยทัศน์กว้าง มองไกล

         สีขาว หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม        

               ฟ้า – ขาว หมายถึง ลูกชาวฟ้า – ขาว เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล

ปญฺญา นรานํ รตนํ

      ผู้มีปัญญาเปรียบประดุจแก้วสารพัดนึก

 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

“จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ติดต่อเรา