****** โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 73 หมู่ที่ 1 ถนนนาไฮ-กุดข้าวปุ้น ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130 ****** โทรศัพท์ 045-251216 โทรสาร 045 251216 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1*********** ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 45 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา

***** ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำวิชาการ บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาการเรียนรู้ สู่ระชาคมอาเซียนและก้าวทันสังคมโลก ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

*****1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ ดีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

*****2. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 

*****3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(School Based Management for Local Development : SBMLD) ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

*****4. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทุกเวลาทุกสถานที่  ประสานความร่วมมือกับบิดา  มารดา  ผู้ปกครองและบุคคล ในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

*****5. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

*****6. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 

*****7. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(School Based Management for Local Development : SBMLD) ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

*****8. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทุกเวลาทุกสถานที่  ประสานความร่วมมือกับบิดา  มารดา  ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

*****1.  ผู้เรียนมีคุณภาพ และมีความรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

*****2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

*****3.  ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ของตนเองตามศักยภาพและอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล

 *****4.  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางด้านกาย  จิตใจ  ดนตรี   ศิลปะ และกีฬา

*****5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

*****6.  โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและเป็นแหล่งบริการทางวิชาการ ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน   ทุกฝ่าย เพื่อร่วมกัน พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

ติดต่อเรา