เนื่องด้วยโรงเรียนาสะไมพิทยาคม อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และวัดผลประเมินผลการเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2566 เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดการจัดกิจกรรมเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2566 และเปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

 

ติดต่อเรา