เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ในจังหวัดอุบลราชธานี ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565 ได้แจ้งแนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนสถานศึกษา หลังเทศกาลปีใหม่ นั้น โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม จึงประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ฯ ระหว่างวันที่ 4 -17 มกราคม 2565 ได้ปรับรูปแบบการวัดผลและประเมินผลการสอบกลางภาคเรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยให้นักเรียนสอบถามรูปแบบการสอบและการเก็บคะแนน ของแต่ละรายวิชาจากคุณครูผู้สอนในห้วงเวลาดังกล่าว

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

ติดต่อเรา