ชื่อ - นามสกุล :นายจักรพงษ์ หมิ่งทอง
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :สอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กสร.สุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :