ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกนกวรรณ โจระสา
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :สอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานแนะแนว
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :