ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอัญญารัตน์ ไชยรักษ์
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กสร.คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :